خیلی خوب بود توضیحات
دستگاه Harvester خیلی برام جالب بود و نظرمو جلب کرد