خداایا چرا مجله اینجوری شده
رانیا و بقیه کجایین پس