باید به کودکان از بچگی آموزش داد بعضیا اشتباه میکنن که بچه رو تو دوران کودکی ول میکنن