خیلی ممنونم ، توضیحات جامع بود و خیلی به دردم خورد