تاثیر کرونا ویروس بر زنان باردار: آیا کرونا از مادر به جنین و یا از شیر به نوزاد منتقل می‌شود؟

تاثیر کرونا ویروس بر زنان باردار: آیا کرونا از مادر به جنین و یا از شیر به نوزاد منتقل می‌شود؟

تاثیر کرونا بر زنان باردار: آیا کرونا در نوزادان شدیدتر است؟ آیا کرونا از طریق شیر مادر منتقل می‌شود؟ کرونا از مادر به جنین منتقل می‌شود؟