خیلی مطلب مفیدی بود. بنگل ها هم خیلی زیبا هستند. انگشترم خوبه البته.