از آرزوهایت دست برندار …!

رسیدن به آرزوها

چگونه به آرزوها و خواسته‌هایمان برسیم؟

صورتی‌ها : رسیدن به آرزوها شاید در نظر ما خیلی سخت و دشوار باشد و یا حتی غیر ممکن ولی می‌توان با چند راه حل ساده و آسان به همه آن آرزوها رسید. شما نباید فقط بنشینید تا انرژی خواستن شما، خود به خود به ماده تبدیل شود به همین راحتی گونی اسکناس از آسمان بر سرتان فرود آید، شما باید تلاش کنید و پشتکار داشته باشید. قدرت تجسم و ایمان با چاشنی تلاش بی‌شائبه نیرویی صد چندان پیدا می‌کند و شما را به سقف آسمان آرزوهای‌تان خواهد رساند. با ما همراه باشید تا باهم راه رسیدن به آرزوها را بخوانیم.

چند راه برای رسیدن به آرزوها

رسیدن به آرزوها

آرزوهایت را به آینده موکول نکن :

برای رسیدن به آرزوهایتان باید طرز تفکر خود را عوض کنید. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ : ﻧﮕﻮ میﺨﻮﺍﻫﻢ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﻮﻡ ﺑﮕﻮ : “ﻣﻦ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻫﺴﺘﻢ، ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻢ، ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ”

کلمه نه را از آرزوهایت حذف کن :

نگو : نمی‌خواهم ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﻮﻡ، نمی‌خواهم ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺨﻮﺭﻡ، نمی‌خواهم ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﻢ .

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺑﺮﯼ ،ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ . ﻫﻤﻪ ﻣﺎ می‌دانیم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺁن‌ﭽﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ، ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺱ، ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻓﮑﺮ می‌کنیم، ﻫﻤﺎﻥ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می‌کنیم. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻢ. ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ

آرزوهایت را دقیق و واضح بیان کن :

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺖ ﻭﺍﺿﺢ‌ﺗﺮ، ﺭﻭﺷﻦ‌ﺗﺮ، ﺩﻗﯿﻖﺗﺮ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ‌ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺟﺬﺏ ﺁن‌ها ﺭﺍﺣﺖ‌ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻗﯿﻖ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﻦ.

وانمود کن :

ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ برای رسیدن به آرزوها ﻃﻮﺭﯼ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ‌ﺍﯼ، ﻧﻪ این‌که می‌خواهی ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﺳﯽ !

ﻣﺜﻼ: ﺍﮔﺮ ﭘﻮﻝ می‌خواهی، ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ‌ﺍﯼ.

راه رسیدن به آرزوها

راه رسیدن به آرزوها

اعتماد داشته باش :

ﻫﺮﮔﺰ ﺷﮏ ﻭ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍﻩ ﻧﺪﻩ. ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺖ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ آن‌ها ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﺑﺎﻭﺭ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ. ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‌ﻫﺎﯾﺖ می‌رسی.

به آرزوهایت و راه‌های رسیدن به آن‌ها فکر کن :

ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ است ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﺩﺭ ذهن‌مان ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﯾﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ جمله را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن‌ها می‌رسم.

ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ، ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ می‌شوند ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ نمی‌کنی. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺁن چه ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻭ سپاس‌گزار ﺑﺎﺵ. سپاس‌گزاری ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺳﺖ.

به آرزوهایت روح و احساس بده :

ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﺭﻭﺡ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻦ. ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻦ .ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺁن چه می‌خواهی ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ. ﻫﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﻫﯽ،ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺭﺳﯿﺪ . ﺁن چه ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﺨﻮﺍﻩ.

امیدواریم با خواندن این مطلب به همه‌ی آرزوهای خوبتان برسید.

10 دیدگاه برای “از آرزوهایت دست برندار …!

  1. گلاره گفته:

    کاااااااااااااااش هرکی هر خواسته ای یا آرزویی داره بهش برسه .❤??

  2. مهدیس گفته:

    دادن انرژی مثبت ب خودت و وانمود کردن واقعا جواب میده من نتیجه های خیلی خوبی گرفتم‌‌|

  3. شیما یه پروازی گفته:

    ایشالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.