عالی بود استفاده کردیم از مطالبتون من ب شخصه نمی‌دونستم ینی چی ولی از مطالبتون استفاده کردم ممنون