در این بخش از مجله صورتی‌ها ، به دنیای بازیگران و هنرمندان ایران و جهان می‌پردازیم ، بخش چهره‌ها و بازیگران شامل :

خواهد بود که هر روز با تصاویر جدید بازیگران زن و مرد ، اخبار هنرمندان و بازیگران و ... بروزرسانی می‌شود.