من این کتاب و خوندم خیلی کتاب قشنگیه و چیزهایی میخونید که باورتون نمیشه در اون دوران چه کارهایی میکردن که ما فکر میکنیم برا عصر معاصر اما ریشه در تاریخ داره