واقعا همونجور که به خورد و خوراکمون میرسیم باید به پوست هم برسیم و تغذیش کنیم