مجلتونو خیلی دوست دارم ولی این یکی اصلا جالب نبود همشون شبیه هم بودن