وایییی ۵ و ۷ فوقالعاده هستند 😻 بقیه واسه دوره ی قاجاره مخصۏصا ڴل ڴلیا 😂😂