به نظرم ترند میکاپ امسال خیلی نود و نچراله و تاکید رو رنگ خاصی نداره و آرایش خلیجی تو ترند امسال ما نیست