متن تبریک روز معلم به زبان انگلیسی

متن تبریک روز معلم به زبان انگلیسی

در روز معلم حتما از متن‌های مختلف برای تشکر از زحمات معلمان خود استفاده کنید. برای تبریک روز معلم هم می‌توانید از متن تبریک روز معلم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی نیز استفاده کنید. اگر شما نیز به متن‌های انگلیسی علاقه دارید حتما این متن‌ها را مطالعه کنید و متن دلخواه خود را برای تبریک این روز انتخاب کنید. همراه مجله صورتی‌ها باشید.

متن تبریک روز معلم به زبان انگلیسی

متن تبریک روز معلم به زبان انگلیسی

Teacher, you have always challenged me to work hard and get good grades.
I will always remember you.
Happy Teacher’s Day!

معلم عزیزم، تو همیشه منو به تلاش زیاد و کسب نمرات عالی تشویق کردی،
من همواره تو را به یاد خواهم سپرد.
روزت مبارک…

♥♥ متن انگلیسی درباره معلم ♥♥

Thanks teacher for making my world so perfect. Happy Teacher’s Day!

تشکر از همه‌ی آموزگارانم که دنیایم را کامل‌تر کردند! روز معلم مبارک…

♥♥ متن تبریک روز معلم به زبان انگلیسی ♥♥

Dear Teacher,
Thanks for inspiring hope in me;
Igniting my imagination;
And instilling in me – a love of learning.
Happy Teacher’s Day!

آموزگار عزیزم، سپاس از تو بابت روشن کردن امید در من،
وسع دادن به تخیلاتم،
و افزودن عشق به آموختنم…
روزت مبارک!

♥♥ تبریک روز معلم به انگلیسی ♥♥

May not say it always.
But, I mean it whenever I say it.
Thank You Teacher
For all the things you have done for me.
Happy Teachers Day!

شاید همیشه نگویم، اما همیشه بر این باورم،
برای همه کارهایی که برایم کردی از تو ممنونم…
روز آموزگاران مبارک

متن انگلیسی درباره معلم

متن انگلیسی درباره معلم

♥♥ متن انگلیسی درباره معلم ♥♥

The mediocre teacher tells.
The good teacher explains.
The superior teacher demonstrates.
The great teacher inspires. Happy Teachers Day

معلم معمولی، می‌گوید،
معلم خوب، توضیح می‌دهد،
آموزگار برتر، نشان می‌دهد،
معلم واقعی، الهام می‌بخشد…
روز معلم مبارک!

 

♥♥ متن تبریک روز معلم به زبان انگلیسی ♥♥

Remember all words he says
Words to make you social
Words to make you special
He is our teacher
He is our guide
Lets make him feel pride.

تمام کلماتی که او می‌گوید را به خاطر بسپار،
کلماتی که برای اجتماعی کردن تو هستند،
کلماتی که برای خاص کردن تو می‌باشند!
او معلم و راهنمای ماست،
کاری کنیم به ما افتخار کند…

♥♥ متن تبریک روز معلم به زبان انگلیسی ♥♥

Teachers are the parents who guide you without any ulterior motive. I thank you, dear teacher – for being my strength and inspiration! Happy Teachers’ Day!

معلمان، والدینی هستند که بدون انگیزه‌ی درونی (مثل پدر و مادر) تو را هدایت و راهنمایی می‌کنند. ممنونم از تو معلم خوبم، برای بودن قدرت و الهام من!
روز معلم مبارک…

♥♥ متن تبریک روز معلم به زبان انگلیسی ♥♥

Teacher Is Lamp Of Nation. Teacher Only One Person Who Serve Society In Real Manner. Salute All Teachers Of Nation. Happy Teachers Day.

معلم روشنایی هر ملتی‌ست. معلم تنها فردی‌ست که جامعه را به روش درست اداره می‌کند!
درود بر تمام معلمان جهان!
روز معلم مبارک…

تبریک روز معلم به انگلیسی

متن انگلیسی درباره معلم

♥♥ تبریک روز معلم به انگلیسی ♥♥

Happy Teacher’s Day! To one of the few teachers who have managed to show how much they care everyday about each and every one of their individual students. Your patience and guidance make all the difference.

روز معلم مبارک باد! به آنهایی که هر روز به هر یک از دانش آموزانشان اهمیت و ارزش دادند.
صبر و راهنماییهای تو تمام تفاوت‌ها را ایجاد می‌کند…

♥♥ متن انگلیسی درباره معلم ♥♥

Not everyone has the patience of a saint, a heart of gold, and dedication without end – but you do! Which is why I just wanted to let you know how much you are appreciated. Happy Teacher’s Day!

هر کسی صبر فرشتگان مقدس را ندارد، همچنین قلبی از طلا و بی‌پایان بودن…
به جز تو! تویی که خواستم بهت بگویم چقدر مدیون و سپاسگزارت هستم.
روز آموزگار خجسته باد.