اونوقت با بوی بد تخممرغ چکار کنیم؟ منکه هرچی با شامپو شستم بوش نرفت تا۲ روز