زنان موفق ایرانی زیاد داریم ولی حیف که یا در ایران نیستن و اگرهم هستن شناخته شده نیستن و ازشون قدر دانی نمیشه😢😢😢