تروخدا فال فردارم بزارین مثه هفته پیش نشه ۵شنبه و جمعه نزاشین