مطالب جالبی روبیان کردید .ازدواجاجباری حتی خیانت روهم به دنبال داره وازهمه مهمترباعث رفتن زوجین به سمت گناه وروابط نامناسب دیگع میشع .باید چنین زوج هایی به یک روانشناس یا مشاورخانواده مرجعه کنن تا باتصمیم مشاورراه درست برای پاک کردن این اجبار روی زندگیشون کمکشون کنه بهترین راه ایجادعلااقه دوطرفه بین هردوفردبوسیله پاک کردن گذشته ودلیل ازدواجشونه