ایدا جونی ما تو خونمون فر ندادیم مایکرویو داریم بعد وقتی کیک یا چیزی میزاریم توش وسطش خشک میشه .میشه بگید چجوری تنظیمش کنم؟؟