چرا فال روزانه رو بروز نمیکنین ظهرشد دگ اه چقد بگم