به نظرم بهتره از خوشبو کننده های سنتی مثل عود در منزل استفاده نشه چون رایحه خیلی سنگینی دارند.