در روز خواستگاری چه سوالاتی باید بپرسیم؟

سوالات مهم خواستگاری

یکی از روزهای مهم در زندگی هر دختر خانومی روز خواستگاری است که باید سوالاتی را برای پرسیدن از آقای داماد انتخاب کند و با این سوالات به شخصیت تقریبی مردی که قرار است انتخاب کند پی ببرد. دختر خانوم از این سوالات درمی‌یابد مردی که قرار است انتخاب کند آیا مناسب برای یک عمر زندگی است و یا خیر. با مجله زنانه و دخترانه صورتی‌ها همراه باشید تا سوالات مهم خواستگاری را که در روز خواستگاری باید بپرسید به شما بگوییم تا در انتخاب همسر ایده‌آل خود دچار تردید و یا مشکل نشوید و بهترین مرد را برای خود انتخاب کنید.

سوالات مهم خواستگاری

سوالات مهم خواستگاری

۱- ﺁﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺍﺭید ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷید یا در کنار خانواده زندگی کنید؟

۲- خانواده‌تان اجازه می‌دهند که شما استقلال داشته باشید و در این مورد چه نظری دارند؟

۳- آیا شما توانایی عاطفی و روانی برای مستقل شدن از خانواده‌ و والدینتان را دارید؟

۴- دلیل شما برای ازدواج شرایط خانوادگی فشارآور نیست؟

۵- ممکن است دلیل اصلی شما برای ازدواج نگرانی بالا رفتن سن‌تان باشد یا فرار از تنهایی؟

۶- ﺁﻳﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩتان ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩتان ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺳﻮﺳﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫید ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨید؟

۷-  یکی از سوالات مهم خواستگاری سوال در مرد اهداف می‌باشد. ﻫﺪﻑﻫﺎﻳتان ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ؟

۸- ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺕ شما ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﭼﻪ ﺟﻮﺭ ﺁﺩﻣﻲ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮﺩید؟ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍتان ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﻪ ﻓﻜﺮﻱ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﺍﺕ شما و ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍتان ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟

۹-  ﺗﺎ به ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍید؟ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﺻﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﮕﻮیید؟

سوالات مهم خواستگاری

۱۰- ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﺷﺨﺺ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﻓﺘﻪﺍید؟ ‏( ﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻱ؟ ‏) ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺩ ﺁن‌ها ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟

۱۱- ﭼﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭید؟ ﺍﺯ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮﺷتان ﻣﻲﺁﻳﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭید ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷید؟ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭید ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگی‌تان ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻴﺎﻓﺘﺪ؟

۱۲- از سوالات مهم خواستگاری پرسش در مورد ارزش‌ها می‌باشد. ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ شما ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁن‌ها ﻣﻲﮔﻮیید ﺍﺭﺯﺵ؟ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ شما ﭼﻴﺴﺖ؟

۱۳- ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭید؟ ‏(ﻭﺭﺯﺵ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ، ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺷﻐﻞ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﺮﺯﻧﺪﭘﺮﻭﺭﻱ ﻭ … ‏)

۱۴- ﻧﻈﺮتان ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺭید؟ ﭼﺮﺍ؟

۱۵- ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺴﺘید؟ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩتان ﭼﻪ ﻃﻮﺭ؟

۱۶- ﺍﻻﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪتان ﭼﻪﻗﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﻣﻲﺁﻳید؟ ﺁﻳﺎ ﺷﻐﻞ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺩﺍﺭید؟

۱۷- یکی دیر از سوالات مهم خواستگاری کار کردن زن و کار در منزل است. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻥ، ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻧﻈﺮﻱ ﺩﺍﺭید؟

۱۸- ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺩﺍﺭید؟ ﻛﻼ ﺁﺩﻡ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻲ ﻫﺴﺘید ﻳﺎ ﻧﻪ؟

۱۹- ﻣﻲﺧﻮﺍﻫید ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩتان ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷید؟ ﺍﮔﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻳﻜﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ کنید ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲکنید؟

برخی از سوالات مهم خواستگاری

سوالات مهم خواستگاری

۲۰-  ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺎﺷﻴﻦ، ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻭ … ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺭید؟

۲۱- ﻧﻈﺮتان ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻧﻈﺮتان ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻧﻈﺮتان ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺷﻐﻞ ﻭ ﻛﺎﺭﻣزﺩ، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟

۲۲- ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱﻫﺎﻳتان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨید؟ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻣﻲﻛﻨید؟ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮتان ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺍﻫید ﮔﺮﻓﺖ؟

۲۳- ﺑﻪ ﻧﻈﺮ شما ﭼﻪ ﺍﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻻﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑلتان ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

۲۴- ﺍﮔﺮ ﺍﺷﻜﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞتان ﺩﻳﺪید ﭼﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲﻛنید؟

۲۵- ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻛﺪﺍﻡﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮتان ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨید؟

۲۶- ﺍﮔﺮ ﻳﻚ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﻃﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻲﺭﺳﻴﻢ؟

سوالات مهم مراسم خواستگاری به پایان رسید امیدواریم با پرسیدن این سوالات همسر آینده خود را کمی بشناسید و درست تصمیم بگیرید.

2 دیدگاه برای “در روز خواستگاری چه سوالاتی باید بپرسیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.