عزیز من کودک چیه اینو باید واسه خودم درست کنن که وقتو بی وقت یهوعی هوس نقاشی میکنم و اگه بکشم یه اثر میشه ینی اینقد هوس میکنم