آموزش های مهم تر بزارید حالا خلال دندون طعم دار نبود هم نبود