میگم چطوره هوچی نخوریم ؟؟؟؟
هندیا نمیمیرن اونهمه مواد غذایی خومزه رو نمیخورن ؟؟؟