من آدم تنهایی نیستم ولی بیشتر وقت ها ترجیح میدم تنها باشم چون تو انتخاب دوستام سختگیرم اطلاعاتتون خیلی خوب بود میشه در مورد افراد سختگیر تو انتخاب دوست هم مطلب بذارین?