div class="yn-bnr" id="ynpos-2473">
تعبیر خواب سبزه

دیدن سبزه در خواب چه تعبیری دارد؟

صورتی‌ها: در نزدیکی‌های عید قرار داریم. در این ایام بسیار پیش می‌آید که کسی در خواب سبزه عید یا گندم و یا انواع مختلف سبزه‌ها را در خواب دیده باشد. دیدن سبزه در خواب برای خود تعبیری دارد که بزرگان آن را بیان کرده‌اند. در این مطلب تعبیر خواب سبزه را برای شما بیان خواهیم کرد. تعبیر خواب سبزه به گفته افراد بزرگی همچون: امام صادق علیه السلام، محمد بن سیرین و آنلی بیتون.

تعبیر خواب سبزه

جملات آموزنده کوتاه

امام صادق علیه السلام در مورد خواب سبزه می‌فرماید:

سبزه درخواب بر چهاروجه بود.
اول : راه اسلام.
دوم : دین.
سوم : اعتقاد پاک.
چهارم : ورع وپارسائی و پرهیزگاری.

تعبیر خواب سبزه محمد بن سیرین:

تعبیر خواب سبزه

سبزه در خواب دین باشد، خاصه در وقت آن. اگر بیند که زمینی داشت و در آن سبزه بسیار داشت، دلیل است بر ستر و پاکدینی او. اگر بیند که در آن زمین نبات‌های مجهول بود، که آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه می کرد و دانست آب و زمین ملک او است این جمله، دلیل بر دین و دیانت و پرهیزکاری باشد. اگر بیند در آن زمین گیاه‌های معروف بود، چون سیب و غیر آن دلیل کند بر فراخی نعمت و روزی حلال. اگر بیند سبزه تلخ و مجهول بود، تاویلش به خلاف این باشد. اگر بیند که سبزه معروف است و می‌خورد و به طعم شیرین است، دلیل کند بر فراخی نعمت و روزی حلال.

آنلی بیتون این گونه سبزه را تعبیر می‌کند:

تعبیر خواب سبزه

۱ دیدن سبزه در خواب، برای بازرگانان نشانه ترقی و پیشرفت در کار و زندگی است. برای ادیبان و هنر پیشه‌ها ، نشانه آن است که شهرتمند خواهند شد. برای افراد جوان علامت مسافرت از طریق دریاست.

۲ اگر در خواب پشت کوه، چمن‌زار پهناوری ببینید، نشانه تحمل سختی‌های کم اهمیت است.

۳ اگر خواب ببینید از چمن‌زاری می‌گذرید و به جایی خشک و بی لطف قدم می‌گذارید ، علامت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد.

۴ دیدن چمن‌زار خشکیده در خواب، نشانه بدبختی و اندوه است.

۵ دیدن چمن‌زار سبز و دور از آفت، نشانه خوشبختی و شادمانی است.