من فیلمشو ندیدم امآ از دیالوگاش معلومه که فیلم باهالیه