چه فیلم قشنگیه…
نادر چقدر‌ با وفاست که پدرشو ول نمیکینه ….. بره