مریم سرمستی به نظر من یبوست ممکنه مال غذهای فاسد یا میوه های نشته یا نشستن دست باشه