من خیلی کف پاهام خشک میشه و روی انگشت شصت پام پوست پوست میشه و خیلی بده میکنمش قشنگ با گوشت پام کنده میشه پاشنه پام هم خیلی پوست پوست اونم وقتی تو حمومم بهتر معلوم میشه چون بعدش خشک میشه ، میشه برا این به نظرتون چه کار کنم