کاش یه نفر این متنو بخونه صداشو بذارید ما دانلود کنیم هرروز صبح گوشش بدیم