چقدر جملات قشنگی کاش همسر منم ازین جملات برای من استفاده میکرد