وای من خیلی شهر شیراز رو دوست دارم .خیلی شهر قشنگیه.