دیدن خواب گربه انقدر هم بد نیست من هر وقت خواب گربه دیدم گربه خریدم فرداش