دیدن گربه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه مطلبی است که در این پست به آن پرداخته‌ایم. بسیاری از افراد در خواب خود گربه می‌بینند در شرایط و حالت‌های مختلف که هر کدام از این خواب‌ها می‌تواند تعبیری داشته باشد که ممکن است این تعبیر خبر از اتفاقی مهم در آینده باشد. خواب‌های خود را جدی بگیرید و بیهوده از کنار آن‌ها رد نشوید. تعبیر خواب مقوله‌ای است که در قرآن نیز به آن اشاره شده است و ریشه‌ای واقعی دارد مانند خواب فرعون که یوسف آن را تعبیر کرد.

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

صورتی‌ها: در ادامه شما تعبیر خواب گربه را از نظر افراد مختلف خواهید خواند امیدواریم این موارد شامل خوابی که شما دیده‌اید نیز باشد.

محمدبن سیرین در مورد تعبیر خواب گربه گوید

دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند.

ابراهیم کرمانی درباره خواب گربه گوید

اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

تعبیر خواب گربه از نظر امام جعفر صادق : دیدن گربه بر پنج وجه است.
اول: دزد.
دوم: عمار (سخن چین).
سوم: بیماری.
چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).
پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

تعبیر خواب گربه ازمنوچهر مطیعی تهرانی

ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت. پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است . اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگر گربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

لوک اویتنهاو می گوید

گربه
چنگ خوردن از گربه : مانع
گربه سیاه : بدبختی
نوازش کردن آن : ناسپاسی
گربه ای که میو میو میکند: یک دعوی طولانی
پوست گربه : پیدا کردن یک شیء گم شده
دیدن گربه: دوست نا دوست
گربه وحشی : دوست خطرناک
زدن یک گربه : خیانت

یوسف نبی علیه السلام گوید

دیدن کشتن گربه درویش گردد

آنلی بیتون می‌گوید

تعبیر خواب گربه از نظر آنلی بیتون :

ـ اگر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور کنید ، نشانه بدبختی است .
۲ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود ، دلالت بر آن دارد که دشمنان می کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند .
۳ـ اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید .
۴ـ اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید ، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید ، و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد ، اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید ، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود .
۵ـ شنیدن صدای گربه در خواب ، نشانه لطمه خوردن از دوستی ریاکار است .
۶ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند ، دلالت بر آن دارد که دشمن ، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید ، از چنگ شما بیرون می آورد .
۷ـ اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است ، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می کنند .
۸ـ خواب گربه مفید و تمیز ، نشانهزیان مالی است .
۹ـ اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند .
۱۰ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، در خواب ، نشانه آغاز دعوا و کشمش است .

تعبیر خواب گربه را از نظر افراد مختلف مطالعه کردید. امیدواریم که شما نیز از این مطلب استفاده کرده باشید.

1 دیدگاه برای “دیدن گربه در خواب چه تعبیری دارد؟

  1. ادا اجه گفته:

    دیدن خواب گربه انقدر هم بد نیست من هر وقت خواب گربه دیدم گربه خریدم فرداش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.