تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

صورتی‌ها: بر خلاف تصورات دیدن خواب مرده همیشه بد نیست و نشان بدی هم ندارد. در این مطلب تعبیر خواب مرده را به گفته افراد مخلتفی مانند محمد بن سیرین، امام صادق و کرمانی و .. را برای شما بیان خواهیم کرد تا شما نیز با تعبیر خواب مرده بیشتر آشنا شده و اگر خواب مرده دیده‌اید تعبیر آن را بدانید. امیدواریم این مطلب هم برای شما مفید باشد.

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده منوچهر مطیعی

محمدبن سیرین گوید

اگر بیند جنازه کسی را می برند دلیل است خداوندش را بر چندین مردمان که از پس جنازه بودند فرمانروا شود ولکن برایشان ظلم کند واگر بیند بمرد واو را بر جنازه نهاده ومی برند و مردمان از پیش جنازه او می رفتند دلیل که شرف و بزرگی یابد لکن دین او به فساد است ویا بر آن قوم که پس او می رفتند فرمانرواست اگر بیند جنازه مرده برداشت ومی برد دلیل که به خدمت پادشاه پیوندد واز او خیر ونیکی بیند اگر بیند قومی در پس او می رفتند ودر هوا می شدند دلیل است مردی بزرگ از آن شهر در سفر بمیرد اگر خویشتن را در جنازه بیند وآن جنازه بر زمین همی رفت دلیل که به سفر رود

تعبیر خواب مرده به گفته اما صادق

تعبیر خواب مرده به گفته اما صادق

جنازه در خواب دیدن بر سه وجه است
۱ . بزرگی.
۲ . ولایت وحکومت.
۳ . عز وجاه و رفعت.

 

کرمانی در مورد تعبیر خواب مرده می‌گوید

اگر بیند زنده را بر جنازه می برند و در پس جنازه او کسی نیست دلیل بر نقصان عز وجاه وکار وی نماید اگر بیند مردم در پس جنازه وی بودند تاویلش به خلاف این است اگر بیند بر جنازه گران است دلیل که ستم به مردمان کند اگر بیند بر جنازه سبک است دلیل که بر مردمان سبکبار است وحالش نیکو شود اگر بیند بیفتد و کار او بسته شود

تعبیر خواب مرده منوچهر مطیعی

تعبیر خواب مرده

در نفایس الفنون تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب به او خبر می رسد و ابن سیرین معتقد است که اگر کسی ببیند جنازه ای می برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشییع می کنند امارت و فرمان روائی می دهد و بالاخره از امام صادق (ع) روایت است که دیدن جنازه در خواب خوب است زیرا برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می آورد. مشاهده جنازه ای که به دوش می برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می کنیم. اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز می شود که همه معبران اسلامی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببینیم که مرده بیمار است این هم خوب نیست و توصیه شده که بیننده خواب باید مراقب سلامت خویش باشد و چندی از خطر کردن بپرهیزد و خشمگین نشود و از عزیمت به سفر خودداری کند و از دخالت در اموری که می تواند بی تفاوت بماند خودداری کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه. اگر در خواب دیدیدم کسی که می دانیم مرده چیزی به ما داد خوب است چون مالی به بیننده خواب می رسد و پولی بدست می آورد. اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید خوب نیست. اگر جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگین و رنجیده می‌کند و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می رسد.

فیسبوک توییتر گوگل + تلگرام کلوب

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 3
دوست نداشتم: 3
 
مطالب جالب و مرتبط

6 دیدگاه در “تعبیر خواب مرده

وای من تازگی ها خواب های پریشون میبینم !!! خییییییییلی بده :-!

اگه ببینیم که کسی زنده اس اما تو خوابه ما مراسم تشییع جنازشه چی ؟؟؟ خواهشااا جوابمو بدین

پانیذ جون ینی عمرش دراز میشه عزیزم…نگران نباش

مطلب راجع به چگونگی خواب دیدن و اینام بزارین من خیلی کنجکاوم بدونم

ممنون ستایش جون خیییییلی نگران بودم ….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *