دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ماهی

درستی تعبیر خواب را افراد زیادی تایید کرده‌اند و محکم‌ترین دلیل آن هم قرآن می‌باشد که در آن تعبیر خواب تایید شده است به عنوان مثال تعبیر خواب فرعون که توسط پیامبر خدا یوسف انجام شد. ولی هر کسی نمی‌تواند خوابی را تعبیر کند و هر خوابی نیز تعبیر ندارد. در این مطلب تعبیر خواب ماهی را به گفته افراد مختلف خواهید خواند. اگر شما نیز در خواب ماهی دیده‌اید حتما این مطلب را بخوانید.

تعبیر خواب ماهی

دیدن ماهی در خواب

صورتی‌ها: در ادامه تعبیر خواب ماهی ار از نظر حضرت امام جعفر صادق، جابرمغربی، محمدبن سیرین و حضرت دانیال را خواهید خواند.

حضرت دانیال گوید

دیدن ماهی در خواب در دریایی گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

تعبیر خواب ماهی جابرمغربی گوید

دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می‌خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می‌کرد، دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

حضرت امام جعفر صادق در مورد تعبیر خواب ماهی می‌فرماید

تعبیر خواب ماهی

دیدن ماهی بر شش و جه است.
اول: وزیر.
دوم: لشگر.
سوم: دختر دوشیزه.
چهارم: غنیمت.
پنجم: غم و اندوه.
ششم: کنیزکی هندوی

تعبیر خواب ماهی لوک اویتنهاو

ماهی
ماهیگیری : سود زیاد
ماهی‌های بزرگ : رضایت
ماهی‌های کوچک : شکست
ماهیهای مرده : ناراحتی
پختن آنها : داشتن خانه با سامان
خریدن آن : اطلاعات غلط
ماهی‌های فرمز : ازدواج با یک فرد ثروتمند

تعبیر خواب ماهی از نظر افراد مختلف را مطالعه کردید. امیدواریم که از این مطلب راضی بوده باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.