لطفا تعبیر خواب نفت و اینکه کسی از هواپیما سقوط کنه و بمیره رو هم بگین . ممنون میشم .