من خیلی کم خواب میبینم ببینم هم چرت و پرت میبینم!خخخ