من خواب دیدم که هرچی در ها رو می بستم از اونیکی در میآمد ولی می گن خواب زن چپه