تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر خواب سگ

در ادامه سری مطالب تعبیر خواب مجله بانوان صورتی‌ها، در این مطلب قصد داریم تعبیر خواب سگ را از نظر افراد مختلف برای شما بیان کنیم. همانطور که پیش از این نیز گفته شده هر خوابی تعبیر ندارد و نمی‌توان تمامی خواب‌ها را تعبیر کرد.

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

در ادامه این مطلب تعبیر خواب سگ را از نظر افراد مختلف مانند : محمدبن سیرین، اسماعیل بن اشعث، حضرت امام جعفر صادق و یوسف پیامبر و … را برای شما بیان خواهیم کرد. باما همراه باشید.

تعبیر خواب سگ محمدبن سیرین

سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می‌کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد. اگر بیند که گوشت سگ می‌خورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می‌خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد. اگر بیند که سگ از وی می‌گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

اسماعیل بن اشعث گوید

تعبیر خواب سگ

سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می‌کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار می‌خورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب سگ حضرت امام جعفر صادق

سگ

دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.
اول: دشمن.
دوم: پادشاه طامع(پادشاه طمعکار).
سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).
چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین).

تعبیر خواب سگ لوک اویتنهاو

تعبیر خواب سگ لوک اویتنهاو می‌گوید

سگ : دوست وفادار
سگ هار : خطریک دوست را تهدید می‌کند
با آن بازی کردن : آشتی
که پارس می‌کند : شامانی
مورد حمله سگی واقع شدن : خطر
مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن : دعوا بر سر پول
سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود
سگ بسته شده : دشمن
سگ زنجیر شده : مراقب دزدان باشید
سگهایی که همدیگر را گاز میگیرند : دعوا در بطن خانواده
زدن یک سگ : وفاداری
عوعو : به اعلان خطر آدمهای خیر خواه گوش کنید
عوعو کردن سگ : احتمال دزدی یا خطر آتش سوزی

یوسف نبی علیه السلام در مورد تعبیر خواب سگ گوید

دیدن سگ در خانه وی بدی شود
دیدن بانگ سگ بر وی زحمت باشد

1 دیدگاه برای “تعبیر دیدن سگ در خواب

  1. دلیار گفته:

    من خواب دیدم که هرچی در ها رو می بستم از اونیکی در میآمد ولی می گن خواب زن چپه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.