تعبیر دیدن دزد در خواب

تعبیر خواب دزد

در این مطلب تعبیر خواب دزد را از نطر افراد مختلف مانند منوچهر مطیعی تهرانی، یوسف نبی، آنلی بیتون، لوک اویتنهاو بیان خواهیم کرد. اگر شما نیز در خواب خود دزد دیده‌اید می‌توانید این مطلب را خوانده و از تعبیر خواب خود مطلع شوید.

صورتی‌ها: درستی تعبیر خواب اثبات شده است و در قرآن نیز به آن اشاره شده است و داستانی مانند یوسف نبی را دارد ولی این را نیز باید بدانید تمامی خواب‌ها تعبیر ندارد و نمی‌تواند درست باشد.

تعبیر خواب دزد

تعبیر خواب دزد

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب دزد می‌گوید

دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می‌آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می‌کنیم. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می‌رسد یا مسافری می‌آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می‌رسد و یا نامه‌ای دریافت می‌کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

تعبیر خواب دزد لوک اویتنهاو

دزدیدن پول : مراقب دزدها باشید

تعبیر خواب دزد یوسف نبی علیه السلام

دیدن دزد فتنه بود

تعبیر خواب دزد به گفته آنلی بیتون

تعبیر خواب دزد به گفته آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند، دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می‌کنند، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید.
۲ـ اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل کار شما را زده است، نشانه آن است که به شهرت اجتماعی شما حمله می‌شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.