div class="yn-bnr" id="ynpos-2473">
تعبیر خواب دختر

تعبیر خواب دختر

صورتی‌ها: شاید برای شما نیز پیش آمده است که در خواب خود دختری را دیده باشید، ممکن است این دختر به شکل‌های مختلفی دیده شود مانند دختری که دوستش دارید. تمامی این خواب‌ها تعابیری دارد که افراد مختلف آن را بیان کرده‌اند. تعبیر خواب دختر را در این مطلب خواهید خواند، تعبیر خواب دختر دار شدن و یا تعبیر دیدن دختری که دوستش دارید. تعبیر خواب دختر به گفته محمد بن سیرین، لوک اویتنهاو و منوچهر مطیعی تهرانی.

تعبیر خواب دختر

تعبیر خواب دختر

محمدبن سیرین گوید

دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دختری آمد، یا کسی دختر به وی بخشید، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است. اگر بیند که دختر او بمرد، تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب دختر لوک اویتنهاو

تعبیر خواب دختر

دختر : شادی ؛ شادمانی
بوسیدن او : ابراز کردن یک خواهش
دختری که در حال دعا باشد : شکست
با او صحبت کردن : خبرهای خوب

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب دختر می‌گوید

تعبیر خواب دختر

چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می یابید و به نعمت و رفاه می رسید. اگر ببینید در میان فرزندان خویش دختری دارید که واقعا در بیداری چنان دختری را ندارید نعمت و برکت حاصل می کنید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می رسد و درخشندگی طالع می یابد. اگر دیدید با دختری ازدواج کرده اید و قبلا ازدواج نکرده باشید عاشق می شوید و زن می گیرید و اگر زن دارید و قبلا ازدواج کرده اید با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و بگو مگو می کنید. اگر در خواب دختری چیزی به شما داد سود می برید و اگر چیزی از شما گرفت زیان می کنید. اگر دختری در خواب دیدید که زیبا بود او بخت شماست که به روی شما لبخند می زند و اگر زشت بود کسالت می یابید و غمگین می شوید. نوشته اند شیطان رجیم در خواب های ما به صورت زن به خصوص در هیئت دختران زیبا ظاهر می شود پس اگر در خواب دختر زیبایی را دیدید که شما را به کاری ناپسند دعوت کرد او شیطان است. اگر نپذیرید به خیر و صلاح می رسید و اگر دعوت او را بپذیرید زیان می بینید و گرفتار خسران می شوید.