div class="yn-bnr" id="ynpos-2473">
تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه

صورتی‌ها: شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که خوابی عجیب و یا نزدیک به واقعیت دیده باشد و ذهن شما را مشغول کرده باشد. هر خوابی امکان دارد تعبیری داشته و خبر از آینده و یا اتفاقی برای شما دهد. اگر در خواب خود خانه دیده‌اید و یا رفتن به خانه دیگران و … بهتر است با این مطلب از مجله بانوان صورتی‌ها همراه باشید چرا که در این مطلب برای شما تعبیر خواب خانه را آماده کرده‌اید.

تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه از زبان افراد مختلفی مانند: محمدبن سیرین، لوک اویتنهاو، منوچهر مطیعی تهرانی و آنلی بیتون برای شما بیان خواهد شد. توجه داشته باشید این تعابیر کلی هستند و امکان دارد که برای خواب شما صادق نباشند. درستی و یا نادرستی این تعابیر نیز به عهده خود معبران است.

مطلب پیشنهادی برای شما:

تعبیر خواب طلا

تعبیر دیدن خانه در خواب از زبان محمدبن سیرین

تعبیر خواب خانه

خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستون‌های خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد.

تعبیر خواب خانه به گفته منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب خانه

خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت. چنان چه ببینید یکی از اتاقهای خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی به او می رسد. اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست . اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد.

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب خانه اینگونه می‌گوید

تعبیر خواب خانه

۱ـ دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن است که اخباری به دستتان می رسد که موجب شور و نشاط شما می گردد .
۲ـ اگر خواب ببینید خانه قدیمی شما ویران و مخروبه است، نشانه آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد.
۳ـ اگر خواب ببینید وارد خانه خود می شوید و همه چیز مرتب و دلخواه است، علامت آن است که اعضای خانواده به شما علاقمندند و امور کاری نیز رضایت بخش خواهد بود.
۴٫اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‏‌ى آن است که براى پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد.