آیا در خواب احساس تشنگی می‌کنید؟

تعبیر خواب تشنگی در بیابان

صورتی‌ها: یکی از خواب‌های تکراری که شاید همه یکبار هم که شده آن را دیده باشند خواب تشنگی می‌باشد. اگر برای شما نیز پیش آماده است که در خواب خود تشنه شده‌اید و یا دیده‌اید که مرده‌ای تشنه شده است باید بگوییم افرادی مثل محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی و جابر مغربی تعبیر خواب تشنگی را به صورت کامل بیان کرده‌اند. همراه ما باشید و تعبیر خواب تشنگی را از زبان این معبرین بخوانید.

تعبیر خواب تشنگی

تعبیر خواب تشنگی

در این مطلب تعبیر خواب تشنگی به گفته محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی و جابر مغربی را خواهید خواند.

محمد بن سیرین در مورد تشنگی در خواب می‌گوید

سیرابی در خواب، بهتر از تشنگی است. اگر بیند به غایت تشنه است و آن نمی یافت، دلیل که رنجی و زحمتی بدو رسد و از بهر دین یا از بهر دنیا. اگر بیند تشنه است و نمی‌یافت یا کسی بدو داد و او نخورد، دلیل که از رنج و بلا رسته شود و سرانجام به مراد رسد.

تعبیر خواب تشنگی جابر مغربی

تعبیر خواب تشنگی در بیابان

تشنگی درخواب فساد است در دین. اگر بیند در تشنگی آب یافت و بخورد، دلیل که گنه کند و سرانجام توبه کند و مصلح و پارسا شود.

منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب تشنگی جابر مغربی

احساس تشنگی در خواب خوب نیست و میل به فساد و تباهی است. ممکن است شب بد غذائی کرده و با شکم انباشته خوابیده باشید در این صورت خواب شما تعبیر ندارد ولی اگر بیدار شدید و تشنه نبودید خوابی که دیده اید دارای تعبیر است. اگر در خواب احساس کنید که تشنه هستید و در آن حالت آب خنک و گوارا نوشیدید و رفع عطش کردید خواب شما می گوید میل به ارتکاب گناه و انجام عمل خلاف دارید و با رفع تشنگی آن عمل خلاف را مرتکب می‌شوید و آن گناه را می کنید که البته خوب نیست. اگر در خواب ببینید که تشنه هستید و به دنبال آب می گردید همان معنی است به استثنای این که موفق نمی شوید کار خلاف بکنید و گناهی مرتکب شوید. هر نوع جستجو و ولع شدید در خواب های ما به صورت تشنگی فورم می گیرد و ظاهر می شود. اگر بیماری است که مدت ها است از بیماری رنج می کشد در خواب ببینید تشنه است و به دنبال آب می گردد و در پایان به آب می رسد و می نوشد و رفع عطش می کند خواب او می گوید سرانجام شفا می یابد و درمان دردهایش را خواهد یافت. این با حالت اول متفاوت است. اگر در جای گرمسیر باشید و احساس تشنگی بکنید بهتر از این است که در جای سردسیر باشید و با تشنگی به دنبال آب بگردید. به هر حال تشنگی در خواب تقلا و تلاشی است که می کنید تا به چیزی که می خواهید برسید و چه بسا ممکن است در طریق خلاف نباشد که تشخیص آن با معبر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.