تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب از گذشتگان به ما ارث رسیده است و از قدیم بر روی خواب‌هایی که دیده می‌شود تعابیری وجود دارد. آنچه که شما در خواب می‌بینید آن تصویری نیست که دیده‌اید و ممکن است تعبیری داشته باشید. ما در این مطلب از مجله صورتی‌ها تعبیر خواب تخم مرغ را آماده کرده‌ایم. بسیاری از افراد در خواب خود تخم مرغ را می‌بینند که این موضوع تعبیر خوابی دارد که شما در این مطلب با آن آشنا خواهید شد.

تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ

در جواب اینکه آیا تعبیر خواب واقعیت دارد یا نه باید گفت که این مسئله کاملا ثابت شده است بطوری که در قرآن نیز آیاتی برای آن وجود دارد. به عنوان مثال خواب فرعون که پیامبر خدا یوسف آن را تابیر کرد و به واقعیت نیز تبدیل شد.

در ادامه تعبیر خواب تخم مرغ را از نظر افراد مختلف برای شما بیان خواهیم کرد با ما همراه باشید.

تعبیر خواب تخم مرغ به گفته حضرت دانیال گوید

تعبیر خواب تخم مرغ به گفته حضرت دانیال گوید

تعبیر خواب تخم مرغ کنیزک است.
اگر بیند ماکیان در پیش وی تخم کرد، دلیل که از زن دون یا از کنیزک او را فرزند آید.
اگر تخم را مجهول بیند و نداند تخم چه چیز است، دلیل که زنی کند بر قدر پاکیزگی و سفیدی آن.
اگر بیند تخم پخته همی خورد، دلیل که به رنج و تعب مال بدست آورد.
اگر بیند که تخم نیم پخته همی خورد، دلیل که زنی خواهد و روزگار دراز او براند.
اگر بیند تخم خام همی خورد، دلیل که مال حرام خورد و رنج و سختی به او رسد.
اگر بیند تخم با پوست همی خورد، دلیل که مال کسان خورد.
اگر بیند پوست تخم می خورد و در دهان می گذاشت، دلیل که مال مردگان خورد یا کفن مردگان ستاند.

تعبیر خواب تخم مرغ ابراهیم کرمانی گوید

تعبیر خواب تخم مرغ ابراهیم کرمانی گوید

اگر بیند تخم همی کرد، دلیل که زن بسیار خواهد و بر جماع حریص باشد.
اگر بیند بر تخم نشست چون مرغ، دلیل که مخالطت او با زنان بود.
اگر بیند از تخم بچه بیرون آورد، دلیل که از فرزندان آن زنان او را فایده رسد.
اگر بیند به جای فرزند تخم آورد، فرزند کافر است.
اگر بیند تخم به زیر مرغ نهاد و مرغ از تخم بیرون آورد، دلیل که کار مرده او زنده شود. قو گویند: او را فرزند آید.
اگر این خواب کسی بیند که معلمی کند و کودکان را قران آموزد،
اگر بیند تخم را شکست، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.
اگر بیند نتوانست تخم را بشکند، دلیل که دوشیزگی نتواند ستد.
اگر بیند که درویش بود و تخم گنجشک دیدن، دلیل خیر و خرمی بود، تخم سایر مرغان در جای دیگر بیان شود.

محمد بن سیرین گوید

محمد بن سیرین گوید

تخم . مرغان درخواب قوت بود.
لوک اویتنهاو می گوید :
تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث
لوک اویتنهاو می گوید :
تخم مرغ
گرفتن آن : سود
پختن آن : بدگویی
خریدن آن : ضرری به شما خواهد رسید
تخم پرندگان دیگر : آمرزش
خوردن تخم پرندگان دیگر: ناراحتی
دیدن آن : دعوا
تخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد
تخم مرغ گندیده : موانع
شکستن یا له کردن آن : ناراحتی ، نارضایتی
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر تخم پرندگان آبى در خواب بر چهار وجه است :
۱ . به مراد رسیدن .
۲ . زن گرفتن .
۳ . کنیز.
۴ . فرزند دار شدن .

تعبیر خواب تخم مرغ از نظر افراد مختلف را مطالعه کردید. امیدواریم راصی بوده باشید.

1 دیدگاه برای “تعبیر خواب تخم مرغ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.