تعبیر دیدن برف در خواب

تعبیر خواب برف

دیدن خواب برف یکی از متداول‌ترین خواب‌ها می‌باشد که در این مطلب قصد داریم تعبیر خواب برف را برای شما بیان کنیم. تعبیر خواب برف را از نظر افراد و شخصیت‌ای مختلف را آماده کرده‌ایم تا شما نیز با تعبیر خواب خودتان با خبر شوبد. با ما همراه باشید.

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف

صورتی‌ها: تعبیر خواب مسئله‌ای است که از گذشتگان وجود داشته است و درستی آن نیز ثابت شده است تا آن حد که در قرآن نیز به آن اشاره شده است. حتی امامان ما نیز برای خواب‌ها تعابیر دارند و می‌توان برای فهمیدن تعبیر خواب به آن‌ها نیز اشاره کرد. در ادامه تعبیر خواب برف را مطالعه خواهید کرد.

تعبیر خواب برف محمد بن سیرین

برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.

جابرمغربی در مورد تعبیر خواب برف گوید

خواب برف

دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند.

حضرت امام جعفر صادق می‌فرماید

دیدن برف به خواب بر شش وجه است.

اول: رزق وروزی،
دوم: زندگانی،
سوم: مال بسیار و ارزانی نرخها،
چهارم: لشگر بسیار،
پنجم: بیماری،
ششم: غم و اندوه.
اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند.  اگر به زمستان جمع می کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

ابراهیم کرمانی گوید

برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود.

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب برف می‌گوید

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند. در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد برف در خواب می بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است. از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.