تعبیر دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب

اگر در خواب شبانه خود خواب اسب را دیده‌اید و دوست دارید تعبیر خواب اسب را بدانید حتما این مطلب از مجله بانوان صورتی‌ها را مطالعه کنید. در این مطلب برای شما دوستان تعبیر خواب اسب را به گفته افراد مختلف مانند حضرت دانیال، محمد بن سیرین، حضرت امام جعفر صادق و یوسف نبی علیه السلام بیان خواهیم کرد تا شما نیز بتوانید خواب خود را تعبیر کنید.

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب

صورتی‌ها: تعبیر خواب از گذشته‌ها و قدیمی‌ها به ما ارث رسیده و در تاریخ و حتی قرآن نیز بیه آن اشاره شده است. البته این را نیز متذکر شویم که هر خوابی تعبیر ندارد. در ادامه با ما همراه باشید و تعبیر خواب اسب را مطالعه کنید.

تعبیر خواب اسب یوسف نبی علیه السلام

دیدن اسب کار بالا گیرد
هر که خود را بر اسب زین دار بیند زن توانگر بخواهد که به مراد وی برسد اسب برهنه هم خوب است

تعبیر خواب اسب از نظر حضرت امام جعفر صادق

تعبیر خواب اسب از نظر حضرت امام جعفر صادق

دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود.
اول: عزواحترام،
دوم: مقام ومرتبت،
سوم: فرمانروایی،
چهارم: بزرگی وعظمت ،
پنجم: خیرو برکت.
اگر بیند یوزه بر اسب او نشسته است، دلیل که جهودی با زن وی فساد نماید. اگر بیند سگی بر اسب نشسته بود، دلیل که مغی با زن او فساد نماید.

تعبیر خواب اسب محمد بن سیرین

تعبیر خواب اسب

اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود،آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه بود. لکن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید، یا بیند کهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید.

حضرت دانیال گوید

اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عز و جاه بود. اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل که عز و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیکوئی و قیمت اسب. اگر دید که اسب را فرا گرفته یا کسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل که شرف و بزرگی یابد، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود، یازین یا نمد زین یا لگام، دلیل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود. اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل که بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاکران و اگر دم اسب او بریده بود، دلیل که وی را خادمان و چاکران نباشند. اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود، دلیل که به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود. اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود، دلیل که مصیبت و گناه نماید.

تعبیر خواب اسب را به گفته افراد مختلف مزالعه کردید. نظرات خود را برای ما کامنت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.