تعبیر خواب آب چشمه – دیدن آب چشمه در خواب

تعبیر خواب آب چشمه - دیدن آب چشمه در خواب

تعبیر خواب آب چشمه – در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که : چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیر آن را تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد واگر خواب بد دید ،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند.

خواب ‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها و ضمیر ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خواب بر اساس نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند نتیجه‌گیری‌های جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان می‌کنند.

همه ما زمانی خوابی می بینیم به دنبال راهی برای تعبیر آن هستیم و به کتابها و سایت های مختلفی مراجعه می کنیم. مجله صورتی‌ها شامل جامع ترین مجموعه تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا می باشد . از شما عزیزان دعوت می کنیم در ادامه همچنان همراه ما باشید.

تعبیر خواب آب چشمه - دیدن آب چشمه در خواب

تعبیر خواب آب چشمه

لوک اویتنهاو می گوید :
آبی که از زمین میجوشد : یک خوشحالی غیرمنتظره

جابر مغربی گوید:
دیدن آب چشمه دلیل بر عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه بیند مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد

بعضی از معبران گویند: چون آب چشمه ایستاده بود به تاویل، دلیل بر خیر و صلاح دین کند و چون روان بود، دلیل بر غم و اندوه است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن آب چشمه بر پنج وجه است
۱٫بزرگی وجوانمردی
۲٫غم و اندوه
۳٫مصیبت
۴٫بیماری
۵٫طول عمروزندگی

حضرت دانیال گوید:
اگر چشمه ای با آب گوارا ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است
اگر چشمه ای با آب تیره و بد بو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است
اگر بیند که با آب چشمه وضو می سازد و مسح می کند دلیل نجات یافتن از غصه است
اگر بیند که آب چشمه ای زیاد شد تعبیرش عزت و مقام و جوانمردی است و اینکه آوازه اش در سر زمین خودش افزایش می یابد
اگر ببیند آب چشمه کم شد تعبیرش عکس مورد با لاست
اگر خشک شدن آب چشمه را ببیند جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می کند
اگر بیند در خانه یا محل کارش چشمه آب جوشید به اندازه جوشیدن آب به غم واندوه گریه آور دچار می شود اگر آب جوشیده تیره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر است
اگر ببیند در آب چشمه ای که جوشیده است دست می شوید از غم و اندوه نجات می یابد و اگر قرضی داشته باشد ادا می شود اگر گناهکار باشد توبه اش پذیرفته می شود و اگر مسلمان به حج نرفته باشد به این سفر مشرف می شود

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند درخانه او یا دردکان او چشمه آب پدید آمد، دلیل که او را غم و اندوه و گریستن است بر قدر و قوت آن چشمه.
اگر بیند در آن چشمه دست و روی بشست، دلیل که اگر بنده است آزاد شود. اگر غمگین است، از غم فرج یابد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر وام دارد، وامش گذارده شود. اگر گناهکار است، توبه کند. اگر حج نکرده باشد، حج کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.