تعبیر خواب آبله – دیدن آبله در خواب

تعبیر خواب آبله - دیدن آبله در خواب

تعبیر خواب آبله – در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که : چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیر آن را تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد واگر خواب بد دید ،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند.

خواب ‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها و ضمیر ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خواب بر اساس نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند نتیجه‌گیری‌های جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان می‌کنند.

همه ما زمانی خوابی می بینیم به دنبال راهی برای تعبیر آن هستیم و به کتابها و سایت های مختلفی مراجعه می کنیم. مجله صورتی‌ها شامل جامع ترین مجموعه تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا می باشد . از شما عزیزان دعوت می کنیم در ادامه همچنان همراه ما باشید.

تعبیر خواب آبله - دیدن آبله در خواب

تعبیر خواب آبله

محمد بن سیرین گوید:
آبله درخواب زیان مال بود. اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود:
اول: زیادتی مال،
دوم: زن خواهد،
سوم: پسرش آید،(از سفر  یا سربازی یا جای دور)
چهارم: حاجت روا شدن،
پنچم: از ترس و بیم ایمن شود، چون ابله سفید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می باشد مثل طاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تالم موضعی. پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده . اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می گوید .چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله ای ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می باشد . آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می آورید.آبله در پا کسالت است و خستگی.

لیلا برایت مى‏گوید:
دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب، بیانگر ثروتمند شدن شما است.

آنلی بیتون مى‏گوید:
دیدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است که شما به بیمارى بسیار سختى مبتلا مى‏شوید و نمى‏توانید کارها و طرح‏هاى خود را عملى کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.